Villkor vid betalning och bokning av hamnavgift i Strömstads gästhamn

Strömstads Kommun på webbsidan hamn.stromstad.se.

Dessa villkor gäller mellan Strömstads Kommun och den som själv eller genom annan person bokar/betalar hamnavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren.

Leverantören anges som ”Strömstads Kommun”, ”Vi” eller ”Strömstads Gästhamn”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Strömstads gästhamn, Strömstads kommun.

Bokning

Bokning och betalning för privatperson

För att boka/betala hamnavgiften på webbsidan hamn.stromstad.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av hamnavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard).

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats, bokningsavgiften samt eventuell (tilläggstjänst) tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (6-16 ampere). Kunden samt gäster får ej använda båtplatsen till annat än vad som står i ”Hamnordning och säkerhetsföreskrifter för Strömstads Kommun samtliga hamnar” samt ”Ordningsregler och föreskrifter för Strömstads småbåtshamnar” dessa två dokument finns i sin helhet på www.stromstad.se/hamn.
Observera att alla bokningsbara båtplatser reserveras i hela dygn från kl 12:00 till 12:00, vänligen respektera tiderna.
Ange alltid er båts verkliga storlek! Om ni blockerar en annan båtplats än den ni bokat blir ni ersättningsskyldiga även för den blockerade platsen.

Bekräftelse

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Strömstads gästhamn kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Strömstads gästhamn kontaktas snarast genom att ringa eller skicka e-post. Telefon: +46(0)526-190 50 E-post: gasthamn@stromstad.se. Betalning sker direkt, även vid bokning. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning skall ske genom att ringa eller skicka e-post. Telefon: +46(0)526-190 50 E-post: gasthamn@stromstad.se. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag.

Ångerrätt och Returrätt

Om kunden erlagt hamnavgift och sedan ångrar sig, skall kunden snarast uppsöka hamnkontoret för återbetalning utav erlagt hamnavgift. Fullt belopp för ej utnyttjad hamnplats samt elström betalas tillbaka. Om hamnkontoret är stängt ska kunden snarast kontakta hamnvärd per e-post till gasthamn@stromstad.se.

Returrätt och ångerrätten omfattar inte redan utnyttjad hamnplats eller elström.

Reklamation, Klagomål på båtplatsen skall framföras till hamnpersonal på hamnkontoret eller ute på bryggorna så snart som möjligt. Fel som uppstår under din vistelse skall snarast möjligt meddelas till hamnvärd.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Strömstads kommun ansvarar ej för kvarglömda saker. Strömstads Kommun ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda båtplatsen, hamnens anläggning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 06:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning. Det är förbjudet att grilla eller på annat sett uppföra eld i hamnområdet. Grillning sker på anvisad plats. Varje eluttag är på 6-16ampere. Vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av hamnens elnät, vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Eluttagen är individuella. Ett uttag per båt. Hund ska hållas kopplad och rastas utanför hamnområdet. Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i hamnområdet. Betalning av hamnavgiften ska ske på hamnkontoret, till hamnvärd eller på hamn.stromstad.se detta gäller även de som endast ska stanna över dagen. Kommunen ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige AB data Policy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Strömstads gästhamn, Strömstads Kommun. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hamnområdet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Strömstads Kommun upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Strömstads Kommun är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av båtplatsen.

~ ~ ~

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, BETALNING SAMT BOKNING.

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida hamn.stromstad.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa köpvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss.

Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet, och kan ändra innehållet så. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Strömstads kommun ansvarar inte för:

Allt ansvar för direkta, indirekta, följdskador eller skador som uppstått av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller resultaten av användningen av vår webbplats, alla webbplatser kopplade till den och allt material som publiceras:

Transaktioner som ingås via vår webbplats Hamnsystem Sverige AB tillsammans med Strömstads kommun driver webbsidan hamn.stromstad.se för att underlätta för kunden att betala sin hamnavgift. Transaktionerna sker via säker förbindelse med hjälp av Netaxept. Mer info om Netaxept på www.nets.eu och Nordea på www.nordea.se.

Information om oss

Hamn.stromstad.se är en hemsida som drivs av Hamnsystem Sverige AB och Strömstads Kommun.

Hamnsystem Sverige AB Org.nr: 559188-3680.

Strömstads Kommun Org.nr: 212000-1405.

Strömstads Kommun
Strandpromenaden
452 30 Strömstad Tillgänglighetsredogörelse
Tel: +46 (0) 526-19050
Email: gasthamn@stromstad.se
Org-nr: 212000-1405

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se